BARTIN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi Cihaz, Tıbbi Sarf ve Demirbaş Malzeme alımı

BARTIN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlanlar

TIBBİ CİHAZ, TIBBİ SARF VE DEMİRBAŞ MALZEME

BARTIN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Tıbbi Cihaz, Tıbbi Sarf ve Demirbaş Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası     :              2017/311229

1-İdarenin

a) Adresi             :              KIRTEPE MAHALLESİ ARİFLER SOKAK 2 74100 MERKEZ BARTIN MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası      :              3782283655 - 3782283222

c) Elektronik Posta Adresi          :              bartin.hsm@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)     :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :              10 kısım Tıbbi Cihaz ve 26 kısım Tıbbi Sarf ve Tıbbi Demirbaş malzemeleri.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri   :              Aladağ Mah. Çamlık Mevki Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü Laboratuvarı (Depo/Ambar) Merkez/BARTIN Tıbbi cihaz ve Tıbbi Demirbaş Malzemeleri ihale uhdesinde kalan firmalara idarenin daha sonra bildireceği yerlere montajı yapılacaktır.

c) Teslim tarihi :              İhale edilen ürünlerin teslim süreleri, yüklenici firma ile sözleşme imzalanması tarihi itibariyle; 2. 3. ve 4. Kısımlar için 60 (altmış) takvim günü olup, diğer kısımların için 20 (yirmi) takvim günü ve ürünler tek parti şeklinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :              Kırtepe Mah. Arifler Sok. No:2 Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat:2 Merkez/BARTIN

b) Tarihi ve saati             :              20.07.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1.) İsteklilerin (şirket/şahıs), Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğuna dair belgeyi teklif dosyasında sunacaklardır.

2.) İsteklilerin, teklif edilen tüm ürünlerin Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğun dair belge/belgeleri (internet çıktısı) teklif dosyasında sunulacaktır. İstekliler teklif ettikleri ürünler için UBB ( barkod ) numaralarını teklif cetvelinde yazılı olarak beyan edecekler.

3.) İstekliler, Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kapsamı dışı olan ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair belgeleri teklifle sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday ve istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi ,

b) Adayın ve isteklinin alım konusu malı ürettiğine, ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya  kuruluşlarca düzenlenen  ve aday veya isteklinin üretici veya imalatcı olduğunu gösteren belge,

c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi .

ç) isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi.

d) Tıbbi cihaz üreticisi OEM ( Orginal Ebuipment Manafocturer - Orjinal malzeme) üreticisi tarzı ürün üretmek sureti ile üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1.) Teklif edilen özellikli ürünlerin ve cihazların, fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalı ve bu durum distiribitör firma ve yetkili firma tarafından ayrı ayrı verilmelidir.

2.) Ürünler 10 (on) yıl boyunca yedek parça ve servis garantisine haiz olmalı ve bu durum distiribitör firma ve yetkili firma tarafından ayrı ayrı verilmelidir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1.) Teknik şartnamede özellikle belirtilen kısımlar için istenilen ürün numuneleri, ihale saatine kadar idare yetkilerine numune teslim tunanağı düzenlenerek teslim edilmesi zorunludur.

2.) Teknik Şartnamede özellikle belirtilen kısımlarla ile ilgili olarak; teknik bilgi içerikli katolog, broşür, fotoğraf vb.orjinal belgelerini teklif ile beraber komisyona sunacaklardır. Teklifte sunulan ürünlerin teknik şartnameye ve katolog, broşür, fotoğraf vb. arasında tam uyum olmalı ve karşılaştırma yapıldığında herhangi bir farklılık, uyumsuzluk olması durumunda isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.) İhaleye teklif veren istekliler teklif ettikleri cihazlar ve Tıbbi Demirbaşlar için teknik şartnameye ayrıntılı cevap vereceklerdir.

4.)İsteklilerce teklif edilen ürünlerin teklif mektubunda (cetvelinde) ayrı bir sütunda marka-modelleri belirtilecektir.

5.)İhaleye teklif veren istekliler, teklif ettikleri Tıbbi cihazlar, Tıbbi sarf ve Tıbbi Demirbaş malzemeler için teknik şartnameye cevap düzenlenip, teklif dosyasında sunacaklardır.

6.) Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel tedavi kurumlarına yapılan tıbbi sarf malzemeleri veya tıbbi cihaz alımı ihaleleri kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 2 (yüzde iki ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi Satın Alma ve İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam