"BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN : 

Açık Teklif Usulü

Resmi İlanlar

İLAN
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN : 
Belediyemiz sınırları içinde kalan Aladağ Mahallesi, tapuda E28cl2a3d pafta, 1400 ada, 3 parsel no'lu mülkiyeti belediyemize ait 150 m2 arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yapılacak ihale neticesinde satılacaktır. İhale 28/06/2017 Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda saat 14:00 de Belediye Meclis Salonunda yapılacak olup, arsa'ya ait muhammen bedel 71.000,00TL+KDV, geçici teminat 2.130,00-TL'dir İhaleye katılmak için istenen belgeler a) İhaleye başvuru dilekçesi, dilekçede Türkiye'de tebligat için adres göstermesi.
b)Şartname alındı makbuzu ve Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından kabul edildiği belirtilerek imzalanmak zorundadır.),
c)Geçici Teminat, d) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için), e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için), f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküleri, g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ı) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri, i) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel fınans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe' ye çevirmek zorundadır, j) Belediyemize borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı, İhaleye katılmak isteyenler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 12.00'ye kadar Belediye Başkanlığına teslim edeceklerdir. Şartname Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00.-TL ücret karşılığında temin edilebilecektir. İlan olunur.
                                              B.V. 2017/264
 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam