Yapılandırmadan faydalananlar dikkat!

İlk taksitler için son gün bugün

Yapılandırmadan faydalananlar dikkat! Güncel

Nurdan Eroğlu

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanan ve ilk taksitlerini ödemeyenler dikkat! İlk taksit ödemelerinde son gün bugün. yapılandırmanın son günü dolayısıyla vergi daireleri bugün gece 12’ye kadar kamu bankaları ise 21.00’a kadar açık olacak.  SGK İl Müdürü Ekrem Öztekneci, bugün ilk taksitlerini ödemeyen vatandaşların yapılandırmadan çıkacağını ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görüşmeleri tamamlanarak kabul edilen yeni yapılandırmadan faydalanamayacaklarını söyledi.

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanan ve ilk taksitlerini ödemeyenler için son gün bugün. Bugün ilk taksitlerini ödemeyen vatandaşlar yapılandırmadan çıkacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, vatandaşların borçlarını öderken yoğunluk yaşamaması nedeniyle bugün vergi dairelerinin gece 00.00'a kadar, kamu bankaları ise saat 21.00'a kadar açık kalacağını söyledi.  Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında geçtiğimiz günlerde basın açıklamasında bulunan SGK İl Müdürü Ekrem Öztekneci, vatandaşlara uyarıda bulunmuştu. Yapılandırma taksit ödeme süresinin uzatıldığını kaydeden Öztekneci, “02 Ocak 2017 olan yapılandırma ilk taksit ve peşin olan ödeme süresi 31 Mayıs 2017 tarihine kadar uzatıldı. Bu anlamda yapılandırmadan faydalanan tüm vatandaşlarımızın taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri gerekmekte. Aksi takdirde yapılandırma yapan vatandaşlarımız yapılandırmadan çıkarılacaktır” şeklinde konuşmuştu.

TAKSİTLERİNİ ÖDEMEYENLER YENİ YAPILANDIRMADAN FAYDALANAMAYACAK

Çıkması düşünülen yeni yapılandırma kanun taslağı hakkında da açıklamalar yapan Öztekneci, “Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun taslağında 01 Haziran 2016-31 Mart 2017 tarihleri  arasındaki prim borçları için yapılandırma çıkması düşünülmekte olup, bu yapılandırmada önceki dönemde prim yapılandırmaları bulunan (6552,6736) prim borçlarının kapsama girmeyecekleri sadece yukarıda bahsedilen tarihler arasındaki prim borçlarının ve bundan önce herhangi bir yapılandırmadan faydalanmayan işveren ve sigortalılarımızın faydalanacağı öngörülmektedir. Bu nedenle 31 Mayıs 2017 tarihine ilk ödemeleri uzatılan 6736 sayılı yasa kapsamındaki  prim yapılandırma borçlarının mutlaka ödenmesi gerekmektedir” demişti.

DEFTERDAR ŞENER DE UYARMIŞTI

Bartın Defterdarı Muhammed Osman Şener da bu konuda daha önce vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu. Defterdar Şener şu açıklamayı yapmıştı:

“Bazı vatandaşlarımızın, Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle Kanundan yararlanma hakları sona ermiş, ancak Kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans verilmiştir. Yapılan düzenleme gereğince, yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecektir. Böylece, Kanundan yeniden yararlanma imkânına kavuşmuş olacaklardır. Ayrıca Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borçlular Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden yararlanabileceklerdir. 6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Buna göre, Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenecek taksitler Haziran ayında ödenecektir.

SON ŞANS!

6736 sayılı Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemeler büyük önem taşımaktadır. Zira, 6736 sayılı Kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır. İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerimiz ise ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini Mayıs 2017 ayında ödemedikleri takdirde Kanundan yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.”

YENİ YAPILANDIRMADAN FAYDALANAMAYACAKLAR

Bugün 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında ilk taksitlerini yatırmayan vatandaşlar yapılandırmadan çıkacağı gibi Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görüşmeleri tamamlanarak kabul edilen yeni yapılandırmadan faydalanamayacaklar. TBMM kabul edilen kanun teklifine göre Maliye, Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, SGK, il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine borcu bulunan mükelleflerin, borçlarını yeniden yapılandırmak için 30 Haziran 2017 sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekecek.

YÜZDE 50 İNDİRİM YAPILACAK

Teklife göre, yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi şartına bağlı olarak feri alacaklar yerine, Yİ-ÜFE tutarından ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak. Yapılandırılan borçların taksitler halinde ödenmesi halinde, borçlar teklifte belirtilen katsayılara göre artırılmış şekliyle ödenecek. Yapılandırılan borçlar 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru sırasında tercih edecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun sürede ödeme yapılamayacak ancak ödemeler daha kısa sürede olabilecek. Kısa sürede ödenmesi halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.


TAKSİTLENDİRME İMKANI

Yapılandırılacak tutarlar; il özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecek. Hesaplanacak katsayı 24, 30 ve 36 eşit taksit için farklı olacak. Söz konusu düzenleme kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, aylık dönemler halinde 144 eşit taksitte tahsil edilecek ancak bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı her hal ve takdirde bu idareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların aylık tutarının yüzde 50'sini aşamayacak. Maliye Bakanlığına ve SGK'ya bağlı tahsil dairelerinin alacaklarının kredi kartıyla ödenmesi durumunda bankalar, taksit tutarlarını idareye taksit aylarında tahsilat kabul edilmek suretiyle aktaracak, borçlu hesaplarına ise taksit ayında yansıtacak.

İLK TAKSİTTE DİKKAT!

Taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla kalan taksitlerden bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için geç ödeme zammı ile ödenmesi şartıyla bu kanun hükümlerinden yararlanılacak. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanundan yararlanma hakkı kaybedilecek.

VERGİ ÖDEMEYENLER NE YAPACAK?

Mükellefler, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisini, çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla ödemezse veya eksik öderse yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecek. SGK'ya olan borçlarını yapılandıran borçlular için de aynı hüküm uygulanacak. Taksit tutarının yüzde 10'unu aşmamak şartıyla, 5 liraya kadar yapılmış eksik ödemeler için düzenleme ihlal edilmiş sayılmayacak. Ödenecek tutarlara teklifin yasalaşıp, yayımı tarihinden sonraki süreler için herhangi bir zam veya faiz hesaplanmayacak. Ödenecek alacaklarla ilgili uygulanan hacizler yapılan ödemeler oranında kaldırılacak, buna isabet eden teminatlar iade edilecek. Ödenecek alacaklar nedeniyle uygulanan hacze konu mallar, borçlunun talebi halinde alacaklı tahsil dairesince satılabilecek.

İL ÖZEL İDARELER VE  BELEDİYELERDE TEKLİF KAPSAMINDA

İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar hakkında vergi ve prim yükümlülükleri açısından cari dönem borçlarına ilişkin ödeme şartı aranmayacak. Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri, kanun yollarına başvurmamaları ve başvuru süresi içerisinde yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri gerekecek. Bakanlar Kurulu, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları mücbir sebep hali kabul edilenlerin, bu kanun kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile mücbir sebep halinin vuku tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerini, mücbir sebep halinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam