GÜNYE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ

Günye Orman İşletme Şefliği 061 Kod nolu orman yolunda sanat yapısı yapım işi

GÜNYE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ

İHALE İLANI
GÜNYE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 061 KOD NOLU ORMAN YOLUNDA SANAT YAPISI
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Günye Orman İşletme Şefliği 061 Kod nolu orman yolunda sanat yapısı yapım işi 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası             : 2017/253681
1-İdarenin
    a) Adresi             : TUNA MAH. FEVZI ÇAKMAK SOK. 74100 BARTIN
                    MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası     : 3782271029 - 3782276051
    c) Elektronik Posta Adresi     : bartinisl@ogm.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
    internet adresi            : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
    a) Niteliği, türü ve miktarı     : 24 Adet 7 metre Q 60'lık Boru, 2 adet Başlık Duvar ve 10                     adet Kutu Menfez Sanat Yapısı yapım işi
                    Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer         : Günye Orman İşletme Şefliği 061 kod nolu yol
    c) İşe başlama tarihi         : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
                    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
    ç) İşin süresi             : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer         : Tuna Mah.Hendekyanı Cad. No:298/18 Bartın Orman                             İşletme Müdürlüğü/BARTIN
    b) Tarihi ve saati         : 02.06.2017 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ''yapım
işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan A-Alt yapı işleri V.Grup Kara Yolu işleri(Alt yapı+Üst
yapı) Gurubundaki işler ile , büz , korege boru döşenmesi ve menfez, köprü ve istinat duvarı yapım
işleri de benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
inşaat mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tuna Mah. Hendekyanı Cad.No:298/18 Bartın Orman İşletme Müdürlüğü/Muhasebe Servisi/Bartın
adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Orman İşletme Müdürlüğü/Müdür Yardımcısı Odası
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen  isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
                                            BV:2017/246

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam