ORMAN VE SU İSLERİ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU İSLERİ BAKANLIĞI ILICA ŞELALESİ GÜNÜBİRLİK KULLANIM ALANI YAPIM İŞİ yapım işi

ORMAN VE SU İSLERİ BAKANLIĞI Resmi İlanlar

İHALE İLANI
ILICA ŞELALESİ GÜNÜBİRLİK KULLANIM ALANI YAPIM İŞİ 
ORMAN VE SU İSLERİ BAKANLIĞI X. BÖLGE MUDURLUĞU KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARK
MÜDÜRLÜĞÜ
ILICA ŞELALESİ GÜNÜBİRLİK KULLANIM ALANI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                : 2017/201296
1-İdarenin
    a)Adresi                :Kırtepe Mah, Asma Cad. No:30 - BARTIN                                 MERKEZ / BARTIN BARTIN MERKEZ/BARTIN
    b)Telefon ve faks numarası        : 3782271844 - 3782271845
    c) Elektronik Posta Adresi
    ç) ihale dokümanının görülebileceği     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
    internet adresi
2-İhale    konusu yapım işinin
    a)Niteliği, türü ve miktarı        :ILICA ŞELALESİ GÜNÜBİRLİK KULLANIM                                 ALANI YAPIM İŞİ 1 ADET (19 iş    Kalemi)    
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b)Yapılacağı yer            : ILICA ŞELALESİ GÜNÜBİRLİK KULLANIM                                 ALANI PINARBAŞI/KASTAMONU
    c)İşe başlama tarihi            : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün                         içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
    ç) İşin süresi                : Yer tesliminden itibaren 350 (Üçyüzelli) takvim                                 günüdür.
3-İhalenin
    a)Yapılacağı yer            : Kırtepe Mah. Asma Cad. No:30 Bartın Merkez
    b)Tarihi ve saati                : 23.05.2017 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak           kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan; XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ve MİMARLIK Bölümü Diplomaları İhale Konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale    dokümanının görülmesi    ve satın    alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman ve Su İşleri X. Bölge Müdürlüğü Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI X.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıylada gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat    vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak    ihaleye    teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
ihalede    Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                             B.V. 2017/209

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Sistemi: Olay Medya | Reklam